سیگاری گاری گاری بنگ بنگ بنگ بایه آهنگ هنگ هنگ

دانلود اهنگ سیگاری گاری گاری گاری

آهنگ سیگاری گاری گاری بنگ بنگ بنگ بایه آهنگ هنگ هنگ


دانلود آهنگ یه سیگاری بنگ بنگ

دانلود اهنگ سیگاری گاری گاری گاری

متن آهنگ

سیگاری گاری گاری گاری گاری
بنگ بنگ بنگ
با یه اهنگ هنگ هنگ
میزنیم کوچه های تک و تک دربند
یه سیگاری گاری گاری گاری گاری
ناز ناز ناز
با یه اواز واز واز
میزنیم کوچه های تک و تک شیراز
ما همه بچه ی تهرون رون رون رون
میزنیم بنگ فراوون وون وون وون
هممون خمارو هیرون رون رون رون
میزنیم بنگ فراوونمتن آهنگ یه سیگاری
پشت یک دیوار سنگی گی گی گی
نشستیم ما دوتا بنگی گی گی گی
یکیمون سیگار خالی کرد کرد کرد کرد
اون یکی اتیش پرش کرد
تا خدا از اون بالا دید دید دید میگفت
ناموسا چیکار میکنید نید نید نید
گفت داریم بنگ میچاقیم
گفت بچاقین تا که این دنیا خراب شه شه شه
تا که دشمنت کباب شه
یه سیگاری گاری گاری گاری
بنگ بنگ با یه اهنگ هنگ هنگ
یه سیگاری گاری گاری
گاری ناز ناز ناز با یه آواز واز واز
ما همه بچه تهرانو نو نوم
میزنیم ب ن گ فراوون وون وون
یکیمون سیگاری خالی کرد
کرد کرد اونیکه اتیش خورش کرد

 


اشتراک گذاری مطلب