دانلود آهنگ Smells Like Teen Spirit از Nirvana + متن آهنگ

آهنگ خارجی معروف nirvana بنام Smells Like Teen Spirit

اهنگ Smells Like Teen Spirit nirvana

دانلود آهنگ خارجی معروف Smells Like Teen Spirit – آهنگ خارجی شاد nirvana

اهنگ Smells Like Teen Spirit nirvana

برای دانلود آهنگ های nirvana کلیک کنید

متن آهنگ Smells Like Teen Spirit

Load up on guns,
تفنگها رو پر کنین
Bring your friends
دوستاتون رو ا خودتون بیارین
It’s fun to lose and to pretend
She’s overboard self assured
خیلی حال میده که شکست بخوری و وانمود کنی که اون دختر دلگرمه
Oh no I know, a dirty word.
آه نه! این دنیای گثیف 1
Hello, hello, hello, how low?
سلام، سلام!
Hello, hello, hello, how low?
سلام، سلام!
Hello, hello, hello, how low?
سلام، سلام!
Hello, hello, hello.
سلام، سلام! 0
With the lights out, it’s less dangerous
وقتی نوری نباشه، اینطوری امن تره
Here we are now, entertain us
ما اومدیم، مارو سرگرم کنین
i feel stupid and contagious
احساس می کنم که احمقم و آلوده
Here we are now, entertain us
ما اومدیم، مارو سرگرم کنین 0
A mullato!
یه دورگه
An Albino!
یه زال
A mosquito!
یه پشه
My Libido!
شهوت من 0
Yay!(x3)
I’m worse at what I do best
هرچی بهتر کار می کنم بدتر میشم
And for this gift I feel blessed
و احساس می کنم این هدیه برازنده منه
Our little group has always been
همیشه این گروه کوچک رو داشتیم
And always will until the end
و تا عبد هم خواهیم داشت 1
Hello, hello, hello, how low?
سلام، سلام!
Hello, hello, hello, how low?
سلام، سلام!
Hello, hello, hello, how low?
سلام، سلام!
Hello, hello, hello.
سلام، سلام! 0
With the lights out, it’s less dangerous
وقتی نوری نباشه، اینطوری امن تره
Here we are now, entertain us
ما اومدیم، مارو سرگرم کنین
i feel stupid and contagious
احساس می کنم که احمقم و آلوده
Here we are now, entertain us
ما اومدیم، مارو سرگرم کنین 0
A mullato!
یه دورگه
An Albino!
یه زال
A mosquito!
یه پشه
My Libido!
شهوت من 0 Yay!(x3)
And I forget just what it take
فراموش کردم که چیرو بدست آوردم
and yet I guess it makes me smile
و هنوز باعث خنده من میشه
I found it hard, it’s hard to find
به سختی بدستش آوردم، پیدا کردنش خیلی سخته
Oh well, whatever, nevermind
آه، خب، حالا هر چی، بی خیال 0
Hello, hello, hello, how low?
سلام، سلام!
Hello, hello, hello, how low?
سلام، سلام!
Hello, hello, hello, how low?
سلام، سلام!
Hello, hello, hello.
سلام، سلام! 0
With the lights out, it’s less dangerous
وقتی نوری نباشه، اینطوری امن تره
Here we are now, entertain us
ما اومدیم، مارو سرگرم کنین
i feel stupid and contagious
احساس می کنم که احمقم و آلوده
Here we are now, entertain us
ما اومدیم، مارو سرگرم کنین 0
A mullato!
یه دورگه
An Albino!
یه زال
A mosquito!
یه پشه
My Libido!
شهوت من
A denial!(x9)
یه منکره


اشتراک گذاری مطلب