متن آهنگ حمید ارور بی معرفت + دانلود آهنگ

متن آهنگ بی معرفت بنام حمید ارور

متن آهنگ حمید ارور بی معرفت

متن آهنگ حمید ارور – متن آهنگ ترانه بی معرفت

متن آهنگ حمید ارور

متن آهنگ حمید ارور

بيمعرفت رفيق نيمه راه قبل رفتن بنداز يه نيم نگاه به
خاطراتى كه باهم داشتيم شبا قهر فردا صبح آشتى
بيمعرفت رفيق نيمه راه قبل رفتن بنداز يه نيم نگاه
به خاطراتى كه باهم داشتيم شبا قهر فردا صبح آشتى
بيمعرفت رفيق نيمه راه كاش از حالم خبر داشتى
بيمعرفت رفيق نيمه راه خيلى ميخوامت خبر داشتى؟!
بيمعرفت رفيق نيمه راه بيمعرفت…….
بيمعرفت رفيق نيمه راه انگارى حالت خوش نى
بيمعرفت رفيق نيمه راه تو منو با اين كارت كشتى
الان گرمى نميفهمى حالت خوش نى تو منو با اين
كارت كشتى بيمعرفت رفيق نيمه راه ميدونستى نفسم بنده به نفست؟!
بيمعرفت رفيق نيمه راه از خونه نرفته عطر نفست!
بيمعرفت رفيق نيمه راه بيمعرفت………
بيمعرفت رفيق نيمه راه ميخواستم آدم شم حوام شى
بيمعرفت رفيق نيمه راه ميشه نمك روى زخم نپاشى؟!
اگه نميتونى برام مرحم باشى نمك روى زخم نپاشى!
بيمعرفت رفيق نيمه راه قبل رفتن بنداز يه نيم نگاه
نكنه توام شدى مثل اطرافيانم رفيق نما آدم نما هرچند
نمونده ديگه رفيق برام ولى تو بودى بهترين رفيق برام
تو بودى بهترين برام حالا هم كه شدى بيمرام…!
حيف حرفايى كه گفتن نداره ولى باعث ميشه كه كُفرمُ دراره!
دِلو زدم به دريا مشتمُ به شيشه اول جوونيمون خشك شديم
هميشه توى گُذشتَمون گم شديم هميشه به هركى دل باختيم
رفت واسه هميشه كلا زندگيمون ٢حالت داره يا سردرگُميم يا گرگُ ميشه…..!
بيمعرفت رفيق نيمه راه كاش از حالم خبر داشتى بيمعرفت
رفيق نيمه راه خيلى ميخوامت خبر داشتى؟!
بيمعرفت رفيق نيمه راه بيمعرفت…….
بيمعرفت رفيق نيمه راه انگارى حالت خوش نى
بيمعرفت رفيق نيمه راه تو منو با اين كارت كشتى
الان گرمى نميفهمى حالت خوش نى تو منو با اين
كارت كشتى بيمعرفت رفيق نيمه راه ميدونستى نفسم بنده به نفست؟!
بيمعرفت رفيق نيمه راه از خونه نرفته عطر نفست!
بيمعرفت رفيق نيمه راه بيمعرفت………
بيمعرفت رفيق نيمه راه ميخواستم آدم شم حوام
شى بيمعرفت رفيق نيمه راه ميشه نمك روى زخم نپاشى؟!
اگه نميتونى برام مرحم باشى نمك روى زخم نپاشى!اشتراک گذاری مطلب

www.iran-music.net
منو
www.iran-music.net
منو